Contact

eument-net email adresss: info@eument-net.eu

Co-chair
Ekaterina Masetkina
SelmaMeyerMentoring
Heinrich-Heine-University Dusseldorf
T +420 210 310 322
masetkina@hhu.de

Co-chair
Olivia Och
Mentorat relève – Subside tremplin – Mentoring for International Companies
Université de Genève
Olivia.Och@unige.ch

Vice chair
Dagmar Höppel
MuT (Mentoring und Training)
LaKoG
Universität Stuttgart
lakog@eument-net.eu

Treasurer
Evelyne Rusdea
kite-mentoring
University of Freiburg
evelyn.rusdea@informatik.uni-freiburg.de